สนง.พมจ. จะดำเนินการจัดโครงการออกหน่วยทำบัตรคนพิการเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 10) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 จัดโครงการออกหน่วยทำบัตรคนพิการเคลื่อนที่ฯ ณ โรงพยาบาลบ่อพลอย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. สำหรับบัตรคนพิการหมดอายุและประชาชนที่ต้องการทำบัตรคนพิการสามารถมารับบริการได้ ตามวันเวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น (สำหรับคนที่ต้องการทำบัตรใหม่ ***เพื่อลดความแออัดผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล ขอให้ขอเอกสารใบรับรองความพิการก่อนวันที่ทางสำนักงานฯไปออกหน่วย

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
30 มิถุนายน 2023
ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายไชยยศ  ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเขตเทศบาลตำบลหนองรี) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุระชัย ยะเครือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี และ นางวารีย์ ดีปานแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมทั้งได้ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยได้มอบของอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
6 กรกฎาคม 2023