สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุรายเดือนปี2566