สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนตุลาคม ๒๕๕๘