เทศบาลตำบลหนองรีรับใบประกาศเกียรติคุณกองทุนหลักประกันสุขภาพ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง
17 กรกฎาคม 2018
โครงการประเพณีแห่เทียนเจ้าพรรษา ประจำปี 2561
26 กรกฎาคม 2018

45A8E9DC-1220-4457-850D-11A14FA770BF EC47A282-3CDB-454E-86C5-CF751282F73A 0EBA9171-05AB-4A0D-8474-0095AAF3F0FF 0DD21412-FB80-4AAE-8762-33E20CE2B947 90AA3FE1-235E-4476-B323-5EC18437DA68ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงและสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ ดีเด่นระดับ จังหวัดประจำปีงบประมาณ๒๕๖๐ จากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๕ ราชบุรี