เทศบาลตำบลหนองรีได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และหญิงตั้งครรภ์ ได้ทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้บริการ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ