เทศบาลตำบลหนองรีได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส