เทศบาลตำบลหนองรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562