แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)