แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์