โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล(เข้าบ้านนายอเนก) ชุมชนพ่อปู่หนองรี