โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำศาลาเอนกประสงค์พ่อปู่หนองรี ชุมชนพ่อปู่หนองรี