โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำสามแยกหลังศาลเจ้าถึงบ้านนางเงาะ ไกรทองและบ้านนายจง บำรุงเขต ชุมชนพ่อปู่หนองรี