โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะ ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข