โครงการคลินิก ITA ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕