ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
23 กันยายน 2019
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
25 ตุลาคม 2019