โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
16 สิงหาคม 2019
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
25 ตุลาคม 2019

โครงการคัดแยกขยะ “ร้านค้า 0 บาท” เป็นโครงการที่คิดขึ้นมาเพื่อจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อนำขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) เป็นหนทางที่ช่วยลดจำนวนขยะ และลดภาระสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะลงได้