โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรซอยเทศบาล 7 เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต