โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยเทศบาล 1