โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยทางแยกเข้าโรงเรียนหนองรีประชานิมิต ชุมชนหนองรีสร้างสรรค์