โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 6 ซอย 2 ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข