โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง