โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซ้อมแผนดับเพลิงชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕