โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาล “พี่สอน น้องสาน จิตอาสาน้อย รวมพลสร้างชุมชนน่าอยู่”

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3-4) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
8 พฤศจิกายน 2021
ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564
3 ธันวาคม 2021