โครงการส่งเสริมอาชีพ “เกษตรอินทรีย์ก้าวสู่วิถีผักปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔”