ในวันที่ 11-13 และ 14 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองรี นำโดยนายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี ได้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพชุมชนและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ด้านการป้องกันภัยพิบัติ ซ้อมแผนดับเพลิงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยออกพื้นที่สาธิตให้ความรู้ในการป้องกันเหตุอัคคีภัย และทบทวนการใช้ตู้ดับเพลิงประจำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองรี ทั้ง 5 ชุมชน

ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายไชยยศ  ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเขตเทศบาลตำบลหนองรี) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุระชัย ยะเครือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี และ นางวารีย์ ดีปานแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมทั้งได้ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยได้มอบของอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
6 กรกฎาคม 2023
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
18 กรกฎาคม 2023