1.ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558