โครงการส่งเสริมมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานงานจ้างเทศบาลหนองรี ประจำปี ๒๕๖๕