รู้จักเทศบาล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองรี

ประวัติความเป็นมา

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี ขึ้นเป็นสุขาภิบาลให้ใช้ชื่อว่า “สุขาภิบาลหนองรี” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2526 และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 174 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2526 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลหนองรี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ 5.008 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย 25 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 65 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อหมู่ที่ 4 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อหมู่ที่ 5 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี เป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนและเป็นพื้นที่ดอนบางส่วน โดยมี ลำน้ำลำตะเพินไหลผ่านบริเวณตอนกลางของพื้นที่

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็นช่วงของลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าว ทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ใน เดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกในช่วงนี้ โดยจะตกชุกที่สุดในเดือนกันยายน และ เป็นช่วงที่มีความชื้นสูงด้วย

ฤดูหนาว เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็น และแห้งแล้งแผ่ลงปกคลุมจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

อุณหภูมิ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน มีทิวเขาเป็นแนวยาวกั้นเขตแดน จึงทำให้มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง และมีอากาศร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อนส่วนฤดูหนาวไม่หนาวจัด ยกเว้นแต่บริเวณเทือกเขาเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดในรอบปี

สภาพทางสังคม/ลักษณะชุมชน

ลักษณะชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาล  ประกอบชุมชน  5  ชุมชน ประกอบด้วย 1. ชุมชนหนองรีสร้างสรรค์  2. ชุมชนร่วมใจสามัคคี  3. ชุมชนพ่อปู่หนองรี  4. ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข  5. ชุมชนลำตะเพิน   ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนกลางของพื้นที่  เนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3086  สายบ่อพลอย  -  หนองปรือ  ตัดผ่านทำให้ได้รับความสะดวกสบายทางด้านคมนาคม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และมีประเพณีสำคัญคือ  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีไทยทรงดำ  ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพธุรกิจค้าขายและรับจ้าง