admin

18 พฤษภาคม 2022

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

17 พฤษภาคม 2022

ทิ้งขยะติดเชื้ออย่างไรไม่ใช้แพร่เชื้อ

17 พฤษภาคม 2022

การควบคุมการบริโภคยาสูบและและการกระทำที่ผิดกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์ยาสูบ

17 พฤษภาคม 2022

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

17 พฤษภาคม 2022

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

17 พฤษภาคม 2022

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้สนคุณธรรมและจริยกรรม ประจำปี ๒๕๖๔

16 พฤษภาคม 2022

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

16 พฤษภาคม 2022

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

16 พฤษภาคม 2022

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

16 พฤษภาคม 2022

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

16 พฤษภาคม 2022

ประกาศการมอบอำนาจและหน้าที่ของนายกเทศมนตรี

16 พฤษภาคม 2022

ประกาศการมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

16 พฤษภาคม 2022

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

16 พฤษภาคม 2022

การมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

16 พฤษภาคม 2022

การมอบอำนาจและหน้าที่ของนายกเทศมนตรี