admin

3 ธันวาคม 2021

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564

16 พฤศจิกายน 2021

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาล “พี่สอน น้องสาน จิตอาสาน้อย รวมพลสร้างชุมชนน่าอยู่”

8 พฤศจิกายน 2021

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3-4) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

2 พฤศจิกายน 2021

โครงการส่งเสริมอาชีพ “เกษตรอินทรีย์ก้าวสู่วิถีผักปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔”

30 สิงหาคม 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” รอบที่ 1

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนอ […]
19 สิงหาคม 2021

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ปิดทำการสำนักงานเทศบาลหนองรีเป็นการชั่วคราว

10 สิงหาคม 2021

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่อพลอย มอบเกียรติบัตรให้กับนายอำพล อดุลยธรรม ที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดทำศูนย์พักคอย Community Isolation

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นาย […]
10 สิงหาคม 2021

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 128 แพ็ค จาก “กลุ่มรักบ้านเกิด” เพื่อมอบให้กับศูนย์พักคอย Community Isolation เทศบาลตำบลหนองรี

2 สิงหาคม 2021

วันที่2 สิงหาคม 2564 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) โดยมี นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่อพลอย นายนราวุฒิ กตเวทิวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายสุระชัย ยะเครือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองรี

30 กรกฎาคม 2021

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

29 กรกฎาคม 2021

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

22 กรกฎาคม 2021

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19)ให้กับชุมชนบ้านพักอาศัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี

15 กรกฎาคม 2021

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองรี เข้าช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพชาวบ้านที่กักตัวจากการสัมผัสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

13 พฤษภาคม 2021

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

13 พฤษภาคม 2021

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน