admin

21 กันยายน 2023

รายงานมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

24 กรกฎาคม 2023

นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการขุมชนฯ ในวันที่ 24 กค.66 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25-27 กค.66

23 กรกฎาคม 2023

พิธีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และธงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”

22 กรกฎาคม 2023

โครงการจิตอาสาพระราชทาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จรพศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2566

22 กรกฎาคม 2023

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 วันที่ 19/7/66 ณ ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข

20 กรกฎาคม 2023

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19 กรกฎาคม 2023

การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๖

18 กรกฎาคม 2023

โครงการจิตอาสาพระราชทาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

18 กรกฎาคม 2023

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

13 กรกฎาคม 2023

ในวันที่ 11-13 และ 14 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองรี นำโดยนายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี ได้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพชุมชนและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ด้านการป้องกันภัยพิบัติ ซ้อมแผนดับเพลิงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยออกพื้นที่สาธิตให้ความรู้ในการป้องกันเหตุอัคคีภัย และทบทวนการใช้ตู้ดับเพลิงประจำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองรี ทั้ง 5 ชุมชน

6 กรกฎาคม 2023

ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายไชยยศ  ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเขตเทศบาลตำบลหนองรี) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุระชัย ยะเครือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองรี และ นางวารีย์ ดีปานแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมทั้งได้ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยได้มอบของอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

3 กรกฎาคม 2023

สนง.พมจ. จะดำเนินการจัดโครงการออกหน่วยทำบัตรคนพิการเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 10) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 จัดโครงการออกหน่วยทำบัตรคนพิการเคลื่อนที่ฯ ณ โรงพยาบาลบ่อพลอย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น. สำหรับบัตรคนพิการหมดอายุและประชาชนที่ต้องการทำบัตรคนพิการสามารถมารับบริการได้ ตามวันเวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น (สำหรับคนที่ต้องการทำบัตรใหม่ ***เพื่อลดความแออัดผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล ขอให้ขอเอกสารใบรับรองความพิการก่อนวันที่ทางสำนักงานฯไปออกหน่วย

30 มิถุนายน 2023

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

23 มิถุนายน 2023

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลหนองรี

22 มิถุนายน 2023

กิจกรรมการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง