admin

25 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนวเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ริมฝั่งห้วยลำตะเพิน (ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข)

25 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนวเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ริมฝั่งห้วยลำตะเพิน (ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข)

25 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนวเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ริมฝั่งห้วยลำตะเพิน (ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข)

       
19 กุมภาพันธ์ 2021

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี ๒๕๖๔

19 กุมภาพันธ์ 2021

จดหมายข่าว งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

16 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนวเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ริมฝั่งห้วยลำตะเพิน (ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข)(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้ […]
4 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองรี และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล

2 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศ เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปีภาษี ๒๕๖๔

2 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี ๒๕๖๔

26 มกราคม 2021

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย

25 มกราคม 2021

โครงการปรับปรุงบ่อขยะ

จ้างปรับปรุงบ่อขยะ
25 มกราคม 2021

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่า […]
25 มกราคม 2021

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่า […]
14 ตุลาคม 2020

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของบุคลากรเทศบาล

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น […]
24 สิงหาคม 2020

ประกาศผู้ชนะโครงการขยายผิวจราจร คสล.สายหนองรี-ลำอีซู (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ คสล.หนองรี-ลำ […]