admin

13 พฤษภาคม 2021

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

13 พฤษภาคม 2021

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

13 พฤษภาคม 2021

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2563

13 พฤษภาคม 2021

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

13 พฤษภาคม 2021

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

13 พฤษภาคม 2021

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

13 พฤษภาคม 2021

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

13 พฤษภาคม 2021

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

13 พฤษภาคม 2021

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

13 พฤษภาคม 2021

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

13 พฤษภาคม 2021

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

13 พฤษภาคม 2021

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

13 พฤษภาคม 2021

แผนป้องกันการทุจริต

13 พฤษภาคม 2021

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

13 พฤษภาคม 2021

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี