admin

11 พฤษภาคม 2021

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

11 พฤษภาคม 2021

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

3 พฤษภาคม 2021

26 เมษายน 2021

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์

https://drive.google.com/f […]
2 เมษายน 2021

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

17 มีนาคม 2021

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มีนาคม 2021

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองรี ที่มีสิทธิเลือกตั้ง มาร่วมกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

25 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนวเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ริมฝั่งห้วยลำตะเพิน (ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข)

25 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนวเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ริมฝั่งห้วยลำตะเพิน (ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข)

19 กุมภาพันธ์ 2021

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี ๒๕๖๔

19 กุมภาพันธ์ 2021

จดหมายข่าว งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

16 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนวเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ริมฝั่งห้วยลำตะเพิน (ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข)(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้ […]
4 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองรี และผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล

2 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศ เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปีภาษี ๒๕๖๔

2 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี ๒๕๖๔