admin

15 กันยายน 2017

นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี
1 กันยายน 2017

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เจตจำนงการบริหารงาน
22 สิงหาคม 2017

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตภายในวัดหนองรี-ชุมชนร่วมใจสามัคคี

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอน […]
22 สิงหาคม 2017

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตภายในวัดหนองรี-ชุมชนร่วมใจสามัคคี

โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอน […]
22 สิงหาคม 2017

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยวันแม่ ชุมชนลำตะเพิน

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต […]
10 สิงหาคม 2017

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕60

เทศบาลตำบลหนองรีจัดโครงการ […]
1 มีนาคม 2017

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

CCF01032560
27 กุมภาพันธ์ 2017

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง (ทางเข้าบ่อขยะ)

โครงการบ่อขยะ
27 กุมภาพันธ์ 2017

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายหนองรี – ลำอีซู

โครงการหนองรี-ลำอีซู
27 กุมภาพันธ์ 2017

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยเทศบาล 1

โครงการซอยเทศบาล1
27 กุมภาพันธ์ 2017

โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่เพื่อป้องกันการกัดเซาะ ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข

โครงการเรียงหิน
10 กุมภาพันธ์ 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายบริหารของเทศบาล

CCF10022560
7 กุมภาพันธ์ 2017

การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(แก้ไขเพิ่มเติม)

CCF07022560
7 กุมภาพันธ์ 2017

การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

CCF07022560_0002
22 ธันวาคม 2016

โครงการเด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน สภาเด็กและเยาวชน รวมพลจิตอาสาน้อย เทศบาลตำบลหนองรี