admin

16 พฤษภาคม 2022

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

16 พฤษภาคม 2022

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

16 พฤษภาคม 2022

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

16 พฤษภาคม 2022

ประกาศการมอบอำนาจและหน้าที่ของนายกเทศมนตรี

16 พฤษภาคม 2022

ประกาศการมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

16 พฤษภาคม 2022

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

16 พฤษภาคม 2022

การมอบอำนาจผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

16 พฤษภาคม 2022

การมอบอำนาจและหน้าที่ของนายกเทศมนตรี

15 พฤษภาคม 2022

การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งลุกล้ำทาสาธารณะ

15 พฤษภาคม 2022

ผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

15 พฤษภาคม 2022

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

11 พฤษภาคม 2022

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

11 พฤษภาคม 2022

ประกาศผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

11 พฤษภาคม 2022

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

10 พฤษภาคม 2022

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)