admin

10 พฤศจิกายน 2022

๒๕ พฤศจิกายน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

8 พฤศจิกายน 2022

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕

8 กันยายน 2022

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย

1 กันยายน 2022

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

31 สิงหาคม 2022

โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซ้อมแผนดับเพลิงชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2022

กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนและกลุ่่ม การทำขนมและเครื่องดื่มสมุนไพร ประจำปี 2565

22 กรกฎาคม 2022

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 กรกฎาคม 2022

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง การรายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18 พฤษภาคม 2022

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

17 พฤษภาคม 2022

ทิ้งขยะติดเชื้ออย่างไรไม่ใช้แพร่เชื้อ

17 พฤษภาคม 2022

การควบคุมการบริโภคยาสูบและและการกระทำที่ผิดกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์ยาสูบ

17 พฤษภาคม 2022

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

17 พฤษภาคม 2022

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

17 พฤษภาคม 2022

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้สนคุณธรรมและจริยกรรม ประจำปี ๒๕๖๔

16 พฤษภาคม 2022

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง