admin

23 กรกฎาคม 2015

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗

ราคากลางซอย7
21 กรกฎาคม 2015

ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกจากซอย ๖ ต่อจากเดิม (ข้างบ้านนางสังวาล พัดไสว)

ราคากลางก่อสร้างบ่อพักและถ […]
20 กรกฎาคม 2015

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล ซอย2

ราคากลางวางท่อซอย2
14 กรกฎาคม 2015

ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์ผ้าใบชนิดโครงเหล็ก จำนวน ๕ หลัง

ประกาศสอบราคาซื้อเต็น5หลัง
13 กรกฎาคม 2015

ราคากลางเต็นท์โค้งพร้อมผ้าใบสีฟ้าและสกรีนตราเทศบาลตำบลหนองรี

ราคากลางเต็นท์
13 กรกฎาคม 2015

ราคาเต็นท์โค้งพร้อมผ้าใบสีฟ้าและสกรีนตราเทศบาลตำบลหนองรี

ราคากลางเต็นท์
10 กรกฎาคม 2015

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติมครั้งที่๒)

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม2
10 กรกฎาคม 2015

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติมครั้งที่2)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2
9 กรกฎาคม 2015

ราคากลางค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานเทศบาลหลังสองชั้น

ปรับปรุงบ้านพัก
1 กรกฎาคม 2015

รายงานข้อมูลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

รายงานข้อมูลพรบ.มิย58
1 กรกฎาคม 2015

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

รายงานข้อมูลพรบ.มิย58
1 กรกฎาคม 2015

รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างมิย58 […]
11 มิถุนายน 2015

การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่ […]
9 มิถุนายน 2015

ทำความรู้จัก “ประชาคมอาเซียน”

2 มิถุนายน 2015

ประกาศราคากลางอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2558

ราคากลาง