admin

10 พฤษภาคม 2022

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

2 พฤษภาคม 2022

การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ

2 พฤษภาคม 2022

ปราชญ์ชาวบ้าน

2 พฤษภาคม 2022

วันคนพิการสากล ประจำปี 2564

29 เมษายน 2022

รายงานการประชุทสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564

29 เมษายน 2022

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลหนองรี

28 เมษายน 2022

ประกาศกำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564

27 เมษายน 2022

ประกาศเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

26 เมษายน 2022

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

26 เมษายน 2022

สถิติการให้บริการ

25 เมษายน 2022

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

25 เมษายน 2022

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

25 เมษายน 2022

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

25 เมษายน 2022

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2564

25 เมษายน 2022

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส