admin

28 ตุลาคม 2022

การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองรี

27 ตุลาคม 2022

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

17 ตุลาคม 2022

ข้อมูลผู้พิการที่ได้รับเบี้ยผู้พิการของเทศบาลตำบลหนองรี

12 ตุลาคม 2022

เทศบาลตำบลหนองรีได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และหญิงตั้งครรภ์ ได้ทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้บริการ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสฯ

6 ตุลาคม 2022

สรุปผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

3 ตุลาคม 2022

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๕

3 ตุลาคม 2022

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

29 กันยายน 2022

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2565

28 กันยายน 2022

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองรีผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

20 กันยายน 2022

จำนวนกิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

8 กันยายน 2022

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย

7 กันยายน 2022

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (๕ส.)

1 กันยายน 2022

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

31 สิงหาคม 2022

โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซ้อมแผนดับเพลิงชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2022

กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนและกลุ่่ม การทำขนมและเครื่องดื่มสมุนไพร ประจำปี 2565