admin

22 กรกฎาคม 2021

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19)ให้กับชุมชนบ้านพักอาศัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี

15 กรกฎาคม 2021

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายไชยยศ ยิ้มใหญ่หลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลหนองรี เข้าช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพชาวบ้านที่กักตัวจากการสัมผัสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

1 กรกฎาคม 2021

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

13 พฤษภาคม 2021

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

13 พฤษภาคม 2021

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

13 พฤษภาคม 2021

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2563

13 พฤษภาคม 2021

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

13 พฤษภาคม 2021

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

13 พฤษภาคม 2021

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

13 พฤษภาคม 2021

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

13 พฤษภาคม 2021

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

13 พฤษภาคม 2021

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ

13 พฤษภาคม 2021

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

13 พฤษภาคม 2021

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

13 พฤษภาคม 2021

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน