admin

11 พฤษภาคม 2021

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

11 พฤษภาคม 2021

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

11 พฤษภาคม 2021

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

11 พฤษภาคม 2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

11 พฤษภาคม 2021

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

11 พฤษภาคม 2021

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

3 พฤษภาคม 2021

26 เมษายน 2021

ประกาศเทศบาลตำบลหนองรี เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์

https://drive.google.com/f […]
2 เมษายน 2021

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

17 มีนาคม 2021

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 มีนาคม 2021

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองรี ที่มีสิทธิเลือกตั้ง มาร่วมกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

25 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนวเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ริมฝั่งห้วยลำตะเพิน (ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข)

25 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนวเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ริมฝั่งห้วยลำตะเพิน (ชุมชนพัฒนาประชาสันติสุข)

19 กุมภาพันธ์ 2021

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองรี ๒๕๖๔

19 กุมภาพันธ์ 2021

จดหมายข่าว งานจัดเก็บและพัฒนารายได้