admin

13 พฤษภาคม 2021

แผนป้องกันการทุจริต

13 พฤษภาคม 2021

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

13 พฤษภาคม 2021

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

13 พฤษภาคม 2021

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

12 พฤษภาคม 2021

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

12 พฤษภาคม 2021

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

12 พฤษภาคม 2021

แผนดำเนินงานประจำปี

12 พฤษภาคม 2021

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

12 พฤษภาคม 2021

มาตรการส่งะความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

12 พฤษภาคม 2021

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

11 พฤษภาคม 2021

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

11 พฤษภาคม 2021

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

11 พฤษภาคม 2021

แผนพัฒนาท้องถิ่น

11 พฤษภาคม 2021

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11 พฤษภาคม 2021

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน