1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

4101เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4204เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)

4601เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4701นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4805เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)