ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๒๕. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        ๒๕.๑  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

        ๒๕.๒  แผนพัฒนาบุคลากร

        ๒๕.๓  แผนพัฒนาบุคลากรรายตำแหน่ง

๒๖. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

        ๒๖.๑  แผนอัตรากำลังสามปี

        ๒๖.๒  การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

        ๒๖.๓  การพัฒนาบุคลากร

        ๒๖.๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๗. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        ๒๗.๑  หลักเกณฑ์กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ

๒๘. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

        ๒๘.๑  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

        ๒๘.๒  รายงานผลการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล