พันธกิจ

พันธกิจ

๑.  ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัย

๒.  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ปราศจากโรคต่างๆ

๓.  ส่งเสริมอาชีพของชุมชนอย่างยั่งยืน

๔.  สนับสนุนให้ชุมชนปลอดจากยาเสพติดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม

๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล

ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลหนองรี  มี  7  ยุทธศาสตร์

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านศักยภาพคนและเศรษฐกิจ

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการด้านสาธารณสุข

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมืองการบริหาร  และการพัฒนาบุคลากร

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ เทศบาลตำบลหนองรี ด้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังต่อไปนี้

๑. การคมนาคมสะดวกทั่วเทศบาล   รวมทั้งมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ

๒. ดำเนินการให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. ดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า  และได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

๔. ดำเนินการเพื่อให้ระบบการบริหารการจัดการที่ดี    ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยใน     ชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ อื่น ๆ    เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา

๖. พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน