การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
28 กรกฎาคม 2021
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรีครั้งแรกวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี
6 พฤษภาคม 2021