การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรีครั้งแรกวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี