การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2564
30 สิงหาคม 2021
ศูนย์พักคอย (Community Isolation)
10 สิงหาคม 2021