การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
13 สิงหาคม 2021