การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี