การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒
1 มีนาคม 2019

 

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี ชั้น ๓