พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี
21 กุมภาพันธ์ 2020
โครงการฝึกอบรมอาชีพการผลิตอุปกรณ์ออกกำลังกายตาลต้านตึง
17 กันยายน 2019