ศูนย์พักคอย (Community Isolation)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
13 สิงหาคม 2021
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
28 กรกฎาคม 2021