ออกสำรวจช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ในเขตเทศบาลตำบลหนองรี ประจำปีงบประมาณ 2566