โครงการให้ความรู้ประชาชนจัดทำแอลกอฮอล์เจล

การแจกหน้ากากอนามัยผ้าที่ได้ช่วยกันตัดเย็บ ให้แก่เหล่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองรี
19 มีนาคม 2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
11 มีนาคม 2020

เนื่องจากการระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ในขณะนี้ ทำให้เจลแอลกอฮอล์ซึ่งใช้ในการฆ่าเชื้อโรคขาดตลาด ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองรี จึงได้จัดโครงการทำแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้ความรู้ และให้ประชาชนฝึกทำแอลกอฮอล์เจลไว้ใช้เอง