โครงการคัดแยกขยะ “เสริมสร้างพลังท้องถิ่นบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหนองรี”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
11 มีนาคม 2020
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
4 ธันวาคม 2019

เทศบาลตำบลหนองรีจัดทำโครงการคัดแยกขยะ “เสริมสร้างพลังท้องถิ่นบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลหนองรี” เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะต้นทางโดยการคัดเเยกขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก แล้วนำขยะทั่วไปหรือขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์