โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมอาชีพ “รีไซเคิลใหม่สร้างรายได้ ด้วยขยะเหลือใช้ในครัวเรือน”
9 กรกฎาคม 2020
ปราชญ์ชาวบ้าน
22 มิถุนายน 2020

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองรี

จัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดหนองรี และวัดลำตะเพิน